Strona główna Bielawa Panie Adamie, co słychać w Polityce?

Panie Adamie, co słychać w Polityce?

9
PODZIEL SIĘ

Od dłuższego czasu mieszkańcy miasta Bielawa zwracają uwagę radnym, że źle został wykonany remont mola na Jeziorze Bielawskim, i proszą aby zająć się tym tematem.

W związku z tym że komisja rewizyjna Rady Miejskiej Bielawy w swoim planie pracy, miała kontrolę inwestycji na Ośrodku Wypoczynkowym Sudety, zainteresowanie tym tematem wśród mieszkańców Bielawy jeszcze bardziej wzrosło.

I doszło wreszcie do dnia w którym należało podjąć decyzje i ją podjęto, o zwołaniu nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bielawy.

A dlaczego nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Bielawy która miała odbyć się w dniu 10.07.2017 roku dotycząca ,, Powołania bez zbędnej zwłoki, biegłego do przeprowadzenia kalkulacji zrealizowanych prac całości inwestycji pod nazwą Modernizacja pomostu prowadzącego na wyspę Ośrodka Wypoczynkowego Sudety.’’ nie odbyła się, w pierwszej części.

Co było przyczyną, że na 21 radnych obecnych na nadzwyczajnej sesji, było tylko 8 radnych tj. Zbigniew Dragan, Jarosław Florczak, Tomasz Jazowski, Krzysztof Możejko, Adam Pajda, Kazimierz Rachowiecki, Leszek Stróżyk,Tomasz Wojciechowski.

Komu więc zależy, na tym by nie powoływać biegłego? Mogę jedynie sugerować a nie sądzić, ale postaram się na podstawie faktów udzielić również zainteresowanym odpowiedzi na pytania, dlaczego musi odbyć się dalsza część sesji nadzwyczajnej w innym terminie, i z jakiego powodu nie było quorum na sesji nadzwyczajnej w dniu 10 lipca 2017 r.

Jak do tego wszystkiego doszło, czas odwołać się i przytoczyć następujące znane fakty, a są one takie ;

Rada Miejska Bielawy przyjęła w formie uchwały plan pracy komisji rewizyjnej na 2017 rok. Plan pracy obejmuje między innymi przeprowadzenie na posiedzeniu komisji w dniu 19 czerwca i 3 lipca kontrole inwestycji przy Bielawskim Jeziorze. Wykonanie uchwały powierzono przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Zgodnie z przyjętym planem pracy komisja rewizyjna, przystąpiła do realizacji planu pracy.

W dniu 5 czerwca komisja rewizyjna na swoim posiedzeniu, wnioskowała o przedłożenie pisemnego wykazu wszystkich inwestycji wykonanych na Jeziorze Bielawskim w 2016 roku, oraz przedłożenia dokumentów z realizacji mola i parku wodnego za 2016 rok, gdyż na posiedzeniu w dniu 19 czerwca, dokonywała będzie kontroli inwestycji przy Bielawskim Jeziorze.

Na posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 19 czerwca 2017 r, któremu przewodniczyła radna Marta Masyk, komisja wypracowała wniosek o następującej treści ,, Komisja Rewizyjna wnioskuje o powołanie biegłego do przeprowadzenia kalkulacji z prac całości inwestycji pod nazwą ,,Modernizacja pomostu prowadzącego na wyspę na Ośrodek Wypoczynkowy Sudety.’’

Po dyskusji na posiedzeniu komisji rewizyjnej postanowiono rozszerzyć treść w/w wniosku i ostatecznie przyjęto wniosek o następującej treści:

,, Komisja Rewizyjna wnioskuje o powołanie bez zbędnej zwłoki, biegłego do przeprowadzenia kalkulacji zrealizowanych prac całości inwestycji pod nazwą modernizacja pomostu prowadzącego na wyspę na Ośrodku Wypoczynkowym Sudety.’’

Postanowiono że na kolejnym posiedzeniu komisji rewizyjnej zaplanowanym na dzień 3 lipca, komisja dokona kontroli inwestycyjnej przy Bielawskim Jeziorze.

Na posiedzenie w dniu 3 lipca 2017 r komisja zaprosiła burmistrza oraz osoby odpowiedzialne za wykonane inwestycje na Ośrodku Wypoczynkowym Sudety.

Komisja wnioskowała również o przedłożenie jej dokumentów realizacji inwestycji mola i parku wodnego za 2016 r, ponieważ żadnego dokumentu komisja nie otrzymała na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2017 r.

Na sesji Rady Miejskiej Bielawy w dniu 28 czerwca 2017 r, Wiceprzewodniczący Rady Józef Gajda przedstawił wniosek komisji rewizyjnej na Sesji o powołanie, bez zbędnej zwłoki, biegłego do przeprowadzenia kalkulacji zrealizowanych prac całości inwestycji pn. „Modernizacja pomostu prowadzącego na wyspę Ośrodka Wypoczynkowego Sudety’’.

Radna Marta Masyk – Przewodnicząca komisji rewizyjnej wnioskowała o niegłosowanie nad wnioskiem na dzisiejszej sesji wniosku o powołanie biegłego i ponowne skierowanie do pracy komisji rewizyjnej, celem wypracowania merytorycznego uzasadnienia, którego na tę chwilę brakuje, gdyż decyzja o wystosowaniu wniosku była podjęta bez dokumentów – komisja ich jeszcze nie miała.

Zgłoszony wniosek przez radną Martę Masyk o nie głosowaniu wniosku komisji rewizyjnej i odesłanie go do do przepracowania, został przez Radę Miasta przyjęty i w wyniku podjętej decyzji, wniosek komisji rewizyjnej, został odesłany do jego przepracowania na najbliższym posiedzeniu komisji w dniu 3 lipca 2017 r.

Na posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 3 lipca 2017 r podczas kontroli inwestycji przy Bielawskim Jeziorze, komisja rewizyjna zapoznała się z dokumentami i widziała zasadność złożenia wniosku o powołanie biegłego do przeprowadzenia kalkulacji z prac całości inwestycji pn. ,, Modernizacja pomostu prowadzącego na wyspę na Ośrodku Wypoczynkowym Sudety.’’ i wniosek ten na sesji Rady Miejskiej powinien być złożony.

Aby wniosek ten mógł być rozpatrywany na sesji Rady Miejskiej Bielawy grupa 7 radnych w składzie: Jarosław Florczak, Kazimierz Rachowiecki, Włodzimierz Paluch, Krzysztof Możejko, Tomasz Wojciechowski, Adam Pajda, Leszek Stróżyk, na podstawie paragrafu 10 pkt 3 Statutu Miasta Bielawa wnioskowała do Pana Przewodniczącego pismem z dnia 5 lipca 2017 r o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Bielawy w dniu 7 lipca 2017 r o godz. 15.00.

Powołując się również na paragraf 56 Statutu Miasta Bielawa wnioskowała o zwołanie sesji nadzwyczajnej z następującym porządkiem obrad.

1. Rozpoczęcie sesji.

2. Przegłosowanie wniosku komisji rewizyjnej o treści : Powołanie bez zbędnej zwłoki, biegłego do przeprowadzenia kalkulacji zrealizowanych prac całości inwestycji pod nazwą. Modernizacja pomostu prowadzącego na wyspę Ośrodka Wypoczynkowego Sudety.

3. Zakończenie obrad.

W uzasadnieniu zwołania sesji na dzień 7 lipca 2017 roku czytamy między innymi

,, Ponieważ na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2017 r, podczas kontroli inwestycji przy Bielawskim Jeziorze komisja zapoznała się z dokumentami i widzi zasadność złożenia wniosku wnosimy, aby Rada Miejska przyjęła ten wniosek oficjalnie,podczas sesji Rady Miejskiej tak, jak podczas sesji Rady Miejskiej podważyła jego zasadność .’’

Dla zobrazowania zaistniałej sytuacji należy podkreślić fakt że;

w dniu 3 lipca 2017 r posiedzenie komisji rewizyjnej rozpoczęło się o godz 12.00 wizytacją na OW Sudety.

Na wizytacji brakowało tylko przewodniczącej komisji radnej Marty Masyk, która informowała o swojej nieobecności z-ce przewodniczącego. Na dalszą część posiedzenia komisji ok. godz 12.50, która miała miejsce w budynku Rady Miejskiej, przybyła Przewodnicząca Komisji Marta Masyk, nie przybył natomiast radny Norbert Warchoł.

Po rozpoczęciu posiedzenia oraz zmianie i przyjęciu nowego porządku obrad Przewodnicząca komisji rewizyjnej radna Marta Masyk, stwierdziła że z powodu złego stanu zdrowia nie będzie przewodniczyć komisji i przekazała dalsze prowadzenie z-cy przewodniczącego radnemu Jarosławowi Florczakowi.

Następnie opuściła posiedzenie, wraz z nią, tłumacząc się brakiem czasu, posiedzenie opuścił radny Tomasz Owczarek. Komisja rewizyjna kontynuowała kontrolę w obecności 5 radnych.

W tym samym dniu tj. 3 lipca o godz. 13.30, odbyła się Komisja Oświaty,Zdrowia i Spraw Społecznych . Dwóch radnych z komisji rewizyjnej, będących również członkami, Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych udało się na jej posiedzenie.

Na posiedzeniu komisji Oświaty,Zdrowia i Spraw Społecznych przybyła również Radna Marta Masyk oraz radny Norbert Warchoł. Po zakończeniu posiedzenia, wychodzący Norbert Warchoł mimo przypomnienia o trwaniu kontroli Komisji Rewizyjnej odmówił uczestniczenia w jej posiedzeniu.

Warto również przypomnieć że od początku obecnej kadencji odbyły się 4 nadzwyczajne sesje Rady Miejskiej Bielawy i zawsze było quorum.

Radnym Rady Miejskiej Bielawy jestem już ponad 15 lat i nie pamiętam takiej sytuacji aby coś takiego miało miejsce, by nie odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Bielawie.

W związku z tym, że obecnie są wakacje i jest przerwa urlopowa, wnioskodawcy prosili o zwołanie sesji nadzwyczajnej na dzień 7 lipca /piątek/ 2017 r, gdyż termin ten dawał gwarancję że sesja nadzwyczajna może się odbyć i nie będzie problemu z frekwencją.

Niestety stało się inaczej, termin został wyznaczony na dzień 10 lipca br, i w tym terminie Sesja Rady Miejskiej Bielawy się nie zakończyła . Powodem było braku quorum, mimo że niektórzy radni nie byli na urlopie i nie przebywali na zwolnieniu lekarskim, a byli obecni w Bielawie, a mimo to na sesje Rady Miejskiej nie przybyli.

O czym to świadczy ?

Prawdopodobnie chodzi o to, aby zrobić takie zamieszanie, by głosowanie nad wnioskiem o powołanie bez zbędnej zwłoki, biegłego do przeprowadzenia kalkulacji zrealizowanych prac całości inwestycji pod nazwą Modernizacja pomostu prowadzącego na wyspę na Ośrodku Wypoczynkowym odwlec w czasie.

Zachodzi więc kolejne pytanie,czyżby było coś do ukrycia w sprawie domniemanego przeszacowania kosztów modernizacji mola na Jeziorze Bielawskim?

Przecież jeżeli nie ma się nic do ukrycia, to nie stosuje się takich chwytów czy zagrywek.

A może jak niektórzy twierdzą majstrowanie, kręcenie, przy głosowaniu nad wnioskiem ma dać dodatkowy czas w okresie letnim na poprawę jakości prac i zwiększenie jej zakresu przy modernizacji pomostu, prowadzącego na wyspę.

Po co więc, władze miasta naraża się na takie złośliwe i zbędne komentarze.

Przyszedł już czas, aby poszukać odpowiedzi na następne pytanie, w czyim interesie na dziś jest to, aby rodziły się właśnie takie nikomu niepotrzebne domysły i przypuszczenia.

Komu naprawdę na tym zależy, aby na własne życzenie dopuszczać do takiej sytuacji, jaka ma dzisiaj miejsce.

Jeżeli komisja rewizyjna ma wątpliwości i dąży do ich wyjaśnienia, chce poznać prawdę i wiedzieć jak zostały wycenione przez obiektywnego rzeczoznawcę koszty wykonanych prac i zawrzeć je ewentualnie we wnioskach pokontrolnych, to ma do tego prawo, bo na miły Bóg, przecież takie jest zadanie dokonywanych kontroli.

Jeżeli więc nie ma się nic do ukrycia, to tym bardziej trzeba zrobić wszystko ,aby komisji rewizyjnej ułatwić, pomóc spełnić jej kontrolną rolę i nie bać się powołać biegłego.

Radni z komisji rewizyjnej mogą przecież prosić o powołanie biegłego, jest to zrozumiała sprawa, jeżeli mają wątpliwości w przeszacowania kosztów wykonanej już inwestycji, bo przecież nie są oni fachowcami w dziedzinie budownictwa i trudno stawiać im taki zarzut.

A pieniądze przecież zostały już wypłacone z naszej kasy, za wykonaną inwestycje.

Chciałbym zachować dystans do tej sprawy, ale jako radny rady Miejskiej Bielawy nie mogę tego uczynić w poczuciu odpowiedzialności za gospodarność, nie umiem i nie potrafię tego zrobić aby wyłączyć u siebie logiczne myślenie, gdy w grę wchodzą wydawane publiczne pieniądze.

W swojej naiwności i w ocenie tej konkretnej zaistniałej sytuacji, chciałbym się mylić, ale coś mi się wydaje że w tej sprawie to bardzo mocno śmierdzi na odległość.

Czy tak jest, to już nie długo się o tym przekonam, bo następny nowy termin dalszej części sesji nadzwyczajnej został wyznaczony na dzień 28 sierpnia 2017 r.

Będę już wtedy wiedział, czy jestem tak mocno naiwny, że aż boli głowa. Mimo swojej naiwności, należę do osób pozytywnie nastawionych do życia, do ludzi, a do kobiet w szczególności. Marzy mi się, abym chociaż raz w życiu się pomylił w ocenie zaistniałej sytuacji i moich podejrzeń w sprawie.

Pomarzyć przecież zawsze sobie mogę, bo marzenia mnie nic nie kosztują i od marzeń przecież nie płacę podatku, a marzenia dają mi wrażenie że świat wokół mnie, może stać się coraz to lepszy, czego sobie i wszystkim życzę.

I w tym felietonie na dziś, to by było na tyle.

Adam Pajda

Dodaj komentarz

9 komentarzy do "Panie Adamie, co słychać w Polityce?"

avatar
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Robert
Gość

Jaka firma remontowala pomost? Był przetarg ?

Gość
Gość

wnioskowała o niegłosowanie nad wnioskiem na dzisiejszej sesji wniosku
taaa…

Gość
Gość

Niestety stało się inaczej, termin został wyznaczony na dzień 10 lipca br, i

w tym terminie Sesja Rady Miejskiej Bielawy się nie zakończyła .

Zakończyła???

język polski trudny być
Gość

aby rodziły się właśnie takie nikomu nie potrzebne domysły i przypuszczenia.
nie potrzebne? czy niepotrzebne?

język polski trudny być
Gość

wnioski po kontrolne?
Radny, zainstaluj sobie sprawdzanie pisowni w wordzie

język polski trudny być
Gość

mają wątpliwości w przeszacowania kosztów
o tak!

w redakcyji tesz nie znaju ortografiu
Gość
w redakcyji tesz nie znaju ortografiu

nie długo

w redakcyji tesz nie znaju ortografiu
Gość
w redakcyji tesz nie znaju ortografiu

w tedy ????
co to być?

w redakcyji tesz nie znaju ortografiu
Gość
w redakcyji tesz nie znaju ortografiu

A jak już ktoś przebrnie przez ten ortograficzny maraton pana radnego, to niech sobie zada pytanie o gospodarność poprzedniej władzy, gdzie pan radny był takim dumnym reprezentantem. Myślę że tu przydałaby komisja co najmniej śledcza.