Strona główna Bielawa Panie Adamie , co słychać w Polityce?

Panie Adamie , co słychać w Polityce?

0
PODZIEL SIĘ

Obiecanki cacanki ( Burmistrza Bielawy Piotra Łyżwy )

W poprzednim felietonie: ,, By Bielawa rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej’’ opisałem, jak obecny Burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa, według mojej wiedzy, realizuje swój program wyborczy z 2014 roku. Chciałbym przypomnieć, że program wyborczy Burmistrza składa się z 7 punktów i opisany został w 60 podpunktach podstawowych celów programowych dla Bielawy na kadencję lat 2014- 2018, według zagadnień przedstawionych w „Wizji Przyszłości Bielawy”.

W poprzednim felietonie swój opis zakończyłem na punkcie 3., w tym felietonie ustosunkuję się do treści pozostałych obietnic wyborczych Piotra Łyżwy zawartych w programie wyborczym z 2014 roku.

W punkcie 4., podpunkt „ g ”opisu podstawowych celów programowych czytamy : „ Zapewnię mieszkańcom wpływ na wydatkowane przez Miasto pieniądze poprzez budżet obywatelski .”

Powstał wprawdzie ,,zalążek ” Budżetu Obywatelskiego, ale jakie jest to promowanie i popularyzowanie tego przedsięwzięcia przez Gminę to przykro mówić.

Proszę porównać wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zamierzenia na przykładzie Dzierżoniowa i Bielawy. Bardzo wyraźnie odstajemy z przeznaczeniem środków finansowych na ten cel. Dzierżoniów zrealizuje w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego 3 zadania : siłownię ,plac zabaw i „ Złotą przystań ”, przeznaczając na ten cel – uwaga ! milion złotych, a Bielawa zrealizuje tylko 1 zadanie – budowę toru rowerowego, wydatkując jedynie osiemdziesiąt tysięcy złotych. W Dzierżoniowie w ramach miliona złotych zabezpieczonych w Budżecie Miasta na Budżet Obywatelski, sto tysięcy złotych przeznaczono do dyspozycji młodych mieszkańców.

Nawiązując do punktu 5. „ Działania dla młodzieży ” trudno jest doszukać się pozytywnych działań , choćby namiastki realizacji obietnic wyborczych, aby młodzi ludzie pozostawali w mieście, by zahamować proces wyludniania się Bielawy.

Prawdą jest, że dokonano podziału środków dla organizacji pozarządowych i na dyscypliny sportowe uprawiane w klubach działających w mieście, ale czy dokonano tego w sposób sprawiedliwy. Sami zainteresowani twierdzą że można mieć co do tego duże wątpliwości.

W punkcie 6. opisu podstawowych celów programowych dla Bielawy uwzględniono : „ Działania dla integracji i bezpieczeństwa społeczności lokalnej ”, a podpunkt „ c” brzmi: „Deklaruję przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami we wszystkich kluczowych sprawach miasta ”.

Szukając pozytywnej oceny realizacji tych obietnic wyborczych, należy udzielić odpowiedzi na podstawowe pytanie : Czy te działania, które zostały podjęte przy zmianie ulic w Bielawie przez Urząd Miasta, możemy uznać za przeprowadzone konsultacje społeczne? Wielu mieszkańców miasta twierdzi, że przeprowadzone konsultacje nie odzwierciedlały tego, co zostało przedstawione radnym do głosowania.

A może należało przeprowadzić konsultacje bezpośrednio z mieszkańcami ulic, aby to oni wypowiedzieli się przy jakiej ulicy chcą mieszkać? Niestety, Burmistrz takiej konsultacji z mieszkańcami ulic przeznaczonych do zmiany nie przeprowadził, bo nie widział takiej potrzeby.

Jaką rolę przywiązuje Burmistrz do konsultacji społecznych i jak traktuje mieszkańców miasta?

Niech posłuży tu przykład apelu mieszkańców ul.9 Maja, którzy zaproponowali , przedstawili swoją propozycję zmiany nazwy ulicy. Propozycja, prośby nie zostały uwzględnione przez Burmistrza.

Kolejny przykład. Przy zmianie nazwy ronda ,, Pochyłego”. Gdy zmieniono nazwę ronda, nadając mu nazwę,, Besteru”. Nie było żadnych konsultacji, mimo że Klub Radnych „ Ponad Podziałami”, zwany przez mieszkańców miasta „niesprzedajny ”, w składzie : Tomasz Wojciechowski, Adam Pajda, Leszek Stróżyk, Tomasz Jazowski, proponował przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród mieszkańców Bielawy.

Chcieliśmy kontynuacji konsultacji społecznej, którą wprowadził poprzedni burmistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel, bo uważamy że dobre inicjatywy należy kontynuować, ale niestety ta propozycja naszego klubu nie została zaakceptowana.

Czy można stwierdzić, że obietnica Burmistrza zawarta w punkcie 6., podpunkt „k” o następującej treści : „ Zorganizuję pracę straży miejskiej, dostosowując czas jej pracy i zakres działania do potrzeb mieszkańców” została zrealizowana?

Nie wypada mi i nie chcę być posądzony o stronniczość w komentowaniu stopnia realizacji tego podpunktu programu wyborczego Piotra Łyżwy, nie komentuję go, ponieważ grupa 5 radnych / Jarosław Florczak, Tomasz Jazowski, Tomasz Wojciechowski, Leszek Stróżyk, Adam Pajda / w której się znalazłem, głosowała za likwidacją Straży Miejskiej w tym kształcie.

Argumenty Burmistrza Piotra Łyżwy, że Straż Miejska przeszła już zmiany, że dokonano restrukturyzacji i Straż Miejska jest potrzebna miastu, pozostawiam Moim Czytelnikom do oceny.

Przygotowana obywatelska uchwała o likwidacji Straży Miejskiej przez obywateli miasta, wyborców Burmistrza, którzy zauważyli wiele niedociągnięć w pracy Straży Miejskiej, została przez Radę Miejską głosami koalicji rządzącej Burmistrza odrzucona.

W społeczeństwie zdrowie – i słusznie – uznawane jest za wartość najwyższą.

W punkcie 6.,opisu podstawowych celów programowych dla Bielawy wśród 12 podpunktów, w 3 podpunktach obiecano podjęcie działań w sprawach dotyczących poprawy i lepszego dostępu do opieki zdrowotnej :

– „h. ”: „ Będę zapobiegał o zorganizowanie dla ludzi w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych, całodobowego dostępu do usług ambulatoryjnych w mieście. ”

– „i. ”: „ Podejmę starania o przywrócenie Bielawie nocnej i świątecznej pomocy medycznej. ”

– „ j. ”: „ Zaproponuję powiatowi i sąsiednim gminom stworzenie domu czasowego pobytu dla samotnych matek i osób prześladowanych w rodzinie”.

Pisząc program wyborczy, Piotr Łyżwa powinien wiedzieć o trudności realizacji tych 3 w/w obietnic wyborczych, gdyż szpitale funkcjonują na zupełnie innych zasadach, jako samodzielne Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.

A może chodziło tylko o to, aby przypodobać się wyborcom i pozyskać dzięki umieszczeniu tych podpunktów w programie jak największą ilość głosów w wyborach.

Nie wiemy tego, bo brak jest informacji, czy faktycznie Burmistrz podejmował, jakiekolwiek działania w tym zakresie , czy gdzieś jakieś zmiany proponował i czy zabiegał o realizację tych w/w obietnic wyborczych. Jeżeli poczynił takie starania, to widać brak skuteczności działań Burmistrza w realizacji obietnic wyborczych w tym zakresie, brak też dobrej woli i pozytywnej reakcji powiatu oraz sąsiednich gmin, do zgłaszanych propozycji .

Burmistrz być może zapomniał, że nie za deklaracje i chęć szczerą, ale za konkretną realizację obietnic wyborczych zostanie w najbliższych wyborach samorządowych oceniony przez wyborców.

W punkcie 6., podpunkt „ e ” brzmi : „ Wprowadzę Kartę Seniora – uprawniającą do skorzystania z ulg podczas imprez kulturalno – sportowych organizowanych przez Miasto”.

Po wprowadzeniu „ Karty dla rodzin wielodzietnych”, poprawiono sytuację rodzin wielodzietnych. Kiedy – pytają mieszkańcy – zostanie wprowadzona Karta Seniora, uprawniająca każdego emeryta do skorzystania z ulg podczas imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez miasto ?

Czy zostały stworzone warunki do rozbudowy sieci pomocy wolontariackiej osobom starszym i potrzebującym?

Na te i na inne pytania dotyczące realizacji obietnic wyborczych Burmistrz powinien udzielić odpowiedzi ( bo takie jest zapotrzebowanie społeczne) na przykład na łamach „ Wiadomości Bielawskich ” – informatora samorządu bielawskiego, gdzie zwiększono nakład z 3.500 egzemplarzy do 4.000 egzemplarzy w ramach realizacji punku 6., podpunkt „ d ”, który brzmi : „ Zmienię zasady dofinansowania mediów lokalnych, preferując wspieranie rozwoju niezależnych mediów(telewizja internetowa i portale informacyjne)”.

W punkcie 7 : opisu podstawowych celów programowych Bielawy „Współpraca z sąsiednimi gminami, powiatem i województwem” napisano, że dla realizacji ambitnych projektów turystycznych i innych dużych przedsięwzięć niezbędna jest współpraca z sąsiadami. Bardzo ważna jest również współpraca, zwłaszcza z powiatem, w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, remontów i modernizacji dróg, edukacji.

Uważam, że nie powinno być zastrzeżeń do tego typu sformułowań w programie wyborczym, ale jak ma się zapis do jego realizacji.

Brak współpracy z sąsiadami w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego przedstawiłem w obecnym felietonie i myślę że tak samo wygląda współpraca, a właściwie jej brak, w zakresie edukacji, opieki społecznej.

W punkcie 7., podpunkcie „ c ” zapisano : „ Będę współdziałał przy stworzeniu szybkiego połączenia kolejowego z Wrocławiem, a także o przywrócenie dobrej komunikacji dla mieszkańców naszego miasta do Wałbrzycha, Świdnicy i Kłodzka.”

Społeczeństwo Bielawy w dalszym ciągu czeka i ma nadzieję, że wreszcie będą widoczne efekty współpracy z samorządem województwa w sprawie połączenia kolejowego z Wrocławiem. Czeka również na inne, działania w zakresie komunikacji. Jak dotąd – daremnie. Czy doczeka się mieszkaniec Bielawy do końca kadencji Burmistrza połączenia autobusowego do Wałbrzycha, Kłodzka? Przecież obecnie w Bielawie nie ma nawet dworca autobusowego ?

Wydaje mi się, że szybciej mieszkaniec Bielawy doczeka się centrum przesiadkowego w Dzierżoniowie , niż Burmistrz Piotr Łyżwa zrealizuje swoją obietnicę wyborczą dotyczącą przywrócenia połączenia autobusowego.

Należy cieszyć się, że Bielawa aktywnie uczestniczy w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin Gór Sowich, co przynosi korzyści w zakresie rozwoju turystycznego miasta. Na przykład, podpisanie przez samorządy zrzeszone w w/w Stowarzyszeniu oraz samorząd województwa dolnośląskiego „ Deklaracji Sowiogórskiej ”, której intencją jest dążenie do wydłużenia połączenia kolejowego z Wrocławia przez Dzierżoniów do Bielawy.

Prawdą jest, że realizacja przedstawionych w programie wyborczym zamierzeń może potrwać wiele lat. Pozytywna ich realizacja zależy przecież też od wielu niezależnych czynników zewnętrznych.

Fakt ten jednak nie usprawiedliwia miernego zaangażowania i bardzo słabej realizacji zapowiadanych działań. Wcale też nie zwalnia Burmistrza Piotra Łyżwę z obowiązku poinformowania wyborców, na jakim etapie realizacji jest każdy punkt jego programu wyborczego. Jako autor programu wyborczego napisał:

Szanowni Mieszkańcy Bielawy ! Sadzę, że realizacja tego Programu stworzy szansę trwałego rozwoju naszego miasta, dlatego zachęcam Państwa do poparcia i aktywnego udziału w jego realizacji.”

Mieszkańcy dokonali wyboru Piotra Łyżwy na Burmistrza lepszej zmiany i o tym wyborcy pamiętają.

Ale również pamiętają o tym, że dokonali wyboru jego Programu wyborczego. Mają więc prawo do informacji o stanie jego realizacji.

Chodzi o to, aby każdy z wyborców mógł sam ocenić na dziś stan realizacji Programu wyborczego, w którym zapisano 60 celów do realizacji. Wyborca ma przecież do tego prawo. Gdy to nastąpi, ja nie będę posądzony o stronniczość. Na dzisiaj w życzeniowym programie wyborczym Burmistrza Bielawy Piotra Łyżwy, dużo obiecano mieszkańcom Bielawy, a mało zrealizowano. Jakie są oczekiwania mieszkańców Bielawy związane z realizacją programu wyborczego Burmistrza ? Wrócę do tego tematu w następnym felietonie. Chcę, aby ocena realizacji obietnic wyborczych Burmistrza Piotra Łyżwy była obiektywna, czego sobie i Państwu życzę.

Adam Pajda

 

 

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar
  Subscribe  
Powiadom o