Strona główna Bielawa Panie Adamie , co słychać w Polityce?

Panie Adamie , co słychać w Polityce?

3
PODZIEL SIĘ

Czy sprawa modernizacji pomostu prowadzącego na wyspę na Ośrodku Wypoczynkowym ,, Sudety ” w Bielawie ,, brzydko pachnie ”, czy ma podwójne dno ?

Mimo że inwestycja mola już się zakończyła, to wzbudza ona bardzo wiele kontrowersji wśród mieszkańców Bielawy ze względu na bardzo wysoki koszt przeprowadzonej modernizacji.

Na prośbę Czytelników wrócę jeszcze do sprawy modernizacji pomostu prowadzącego na wyspę na Ośrodku Wypoczynkowym ,, Sudety ’’ w Bielawie. Na łamach DDZ24.EU w wydaniu nr 15 /37/ z dnia 21.07.2017r. w felietonie ,,Panie Adamie, co słychać w Polityce ? ” przedstawiłem szczegółowe zdarzenia jakie towarzyszyły wydaniu pieniędzy podatnika Bielawy( w kwocie prawie 300.000,00 zł) na modernizację mola.

Mieszkańcy Bielawy pytają, dlaczego na modernizację prowadzącego na wyspę pomostu wydano z naszych publicznych pieniędzy, z kasy miasta tak dużą kwotę w stosunku do zakresu wykonanych prac.

Przypomnę kalendarz zdarzeń, jakie miały związek z tą sprawą.

W planie pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej Bielawy na 2017 rok były, między innymi zaplanowane w dniach 19 .06.2017r. i 3.07.2017r. kontrole inwestycji przy Bielawskim Jeziorze.

19 czerwca 2017r. na posiedzeniu komisji rewizyjnej wypracowano wniosek o następującej treści : ,, Komisja rewizyjna wnioskuje o powołanie bez zbędnej zwłoki biegłego do przeprowadzenia kalkulacji zrealizowanych prac całości inwestycji pod nazwą modernizacja pomostu prowadzącego na wyspę na Ośrodku Wypoczynkowym Sudety. ”

Żadnego dokumentu komisja na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2017 roku nie otrzymała, dlatego komisja wnioskowała o przedłożenie jej na kolejne posiedzenie ( 3 lipca ) dokumentów na temat realizacji inwestycji mola i parku wodnego za 2016r.

28 czerwca 2017r. komisja rewizyjna w czasie sesji Rady Miejskiej przedstawiła w/w wniosek o powołanie bez zbędnej zwłoki biegłego do przeprowadzenia kalkulacji zrealizowanych prac całości inwestycji pod nazwą ,, Modernizacja pomostu prowadzącego na wyspę Ośrodka Wypoczynkowego Sudety ”.

Wniosek nie był głosowany, ponieważ przewodnicząca komisji rewizyjnej radna Marta Masyk wnioskowała o ponowne skierowanie wniosku do pracy komisji rewizyjnej celem wypracowania brakującego uzasadnienia.

Rada Miasta wniosek komisji rewizyjnej odesłała do jego przepracowania na najbliższym posiedzeniu komisji, tj. w dniu 3 lipca 2017r.

Na posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 3 lipca 2017r., podczas dokonywanej kontroli inwestycji przy Bielawskim Jeziorze, po zapoznaniu się komisji rewizyjnej z dokumentami, nadal widziała ponowną zasadność złożenia wniosku o powołanie biegłego do przeprowadzenia kalkulacji z prac całości inwestycji pod nazwą ,, Modernizacja pomostu prowadzącego na wyspę na Ośrodku Wypoczynkowym Sudety ” i uznała, że wniosek ten powinien być złożony na sesji Rady Miejskiej.

Aby wniosek ten mógł być rozpatrzony na sesji Rady Miejskiej Bielawy, grupa 7 radych w składzie : Jarosław Florczak, Włodzimierz Paluch, Kazimierz Rachowiecki, Krzysztof Możejko, Tomasz Wojciechowski, Leszek Stróżyk, Adam Pajda wnioskowała o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Bielawy w dniu 7 lipca 2017r.

W uzasadnieniu zwołania sesji na dzień 7 lipca 2017r napisano : ,, Ponieważ na posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 3 lipca 2017r, podczas kontroli inwestycji przy Bielawskim Jeziorze komisja rewizyjna zapoznała się z dokumentami i widzi zasadność złożenia wniosku, wnosimy, aby Rada Miejska przyjęła ten wniosek oficjalnie, podczas sesji Rady Miejskiej, tak jak podczas sesji Rady Miejskiej podważyła jego zasadność ”.

Zaproponowany termin zwołania sesji na dzień 7 lipca 2017r. ze względu na trwającą w tym czasie przerwę wakacyjną, według wnioskodawców, dawał gwarancję , że sesja nadzwyczajna w tym terminie może się odbyć i nie będzie problemu z frekwencją.

Termin nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bielawy został wyznaczony na dzień 10 lipca 2017r., przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy Zbigniewa Dragana.

Ze względu na brak quorum sesja nie odbyła się, następny nowy termin sesji nadzwyczajnej został wyznaczony na dzień 28 sierpnia 2017 roku.

Na 21 radnych na nadzwyczajnej sesji w dniu 10 lipca 2017r. było obecnych tylko 8 radnych, tj. Zbigniew Dragan, Jarosław Florczak, Tomasz Jazowski, Krzysztof Możejko, Adam Pajda, Kazimierz Rachowiecki, Leszek Stróżyk, Tomasz Wojciechowski .

Dlaczego zdecydowano się na ustalenie innego terminu niż proponowali wnioskodawcy?

Komu zależało na tym aby nie było quorum na sesji nadzwyczajnej w dniu 10 lipca 2017r?

Wiadomo, że niektórzy radni byli w tym dniu w Bielawie, a mimo to na sesji Rady Miejskiej się nie pojawili , i dlatego sesja w pierwszej części się nie odbyła.

Komu i dlaczego zależało na tym, aby nie powoływać biegłego, a głosowanie nad wnioskiem o powołanie bez zbędnej zwłoki biegłego do przeprowadzenia kalkulacji zrealizowanych prac całości inwestycji pod nazwą,, Modernizacja pomostu prowadzącego na wyspę na Ośrodku Wypoczynkowym ” odwlec w czasie?

Może chodziło o to, by dać dodatkowy czas w okresie letnim na poprawę jakości prac i zwiększenie jej zakresu przy modernizacji pomostu, prowadzącego na wyspę.

A może , jak niektórzy twierdzą , jest coś do ukrycia w sprawie, bo zachodzi podejrzenie naruszenia finansów publicznych przy modernizacji mola na Jeziorze Bielawskim.

21 sierpnia 2017r. na posiedzenie komisji rewizyjnej kierownik referatu inwestycji dostarczył podpisany przez rzeczoznawcę budowlanego, dokument będący kalkulacją robót remontu mola wykonaną przez powołanego przez burmistrza biegłego.

Dokument ten nie posiadał ani oficjalnej rejestracji obiegu dokumentów, ani daty wykonania . Podstawą wyceny stały się : wizytacja lokalna w trakcie wykonywania robót, roboczogodziny, obmiar wykonawczy robót, technologia i cena materiału. Całkowity koszt robót to 295 987 zł.

Dokument ten otrzymał pan kierownik od zastępcy burmistrza miasta z prośbą, aby komisja rewizyjna zapoznała się z nim i nie przekazywała go dalej. Po zapoznaniu się członków komisji rewizyjnej z dokumentem został on przez kierownika referatu inwestycji zabrany.

Osoba, która przygotowała kosztorys , była jednocześnie biegłym przy ocenie inwestycji. Biegły, który sporządził opinię to ta sama osoba, co nadzorowała pracę na molo.

Myślałem, że 28 sierpnia 2017 roku na Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej Bielawy zostanie przegłosowany pozytywnie wniosek wraz z autopoprawką, złożoną przez radnego Leszka Stróżyka w imieniu wnioskodawców, w sprawie o powołanie bez zbędnej zwłoki biegłego z listy Wojewody Dolnośląskiego /biegłego spoza powiatu dzierżoniowskiego/ do przeprowadzenia kalkulacji zrealizowanych prac całości inwestycji pod nazwą Modernizacja pomostu prowadzącego na wyspę na Ośrodku Wypoczynkowym ,,Sudety ”.

Stało się inaczej.

Radny Krzysztof Molasy jako jeden z wnioskujących poinformował , że 21 sierpnia 2017r Komisja Rewizyjna otrzymała kalkulację podpisaną i opieczętowaną przez biegłego. Wydało mu się zatem, że wniosek został zrealizowany . Stwierdził, że jest usatysfakcjonowany i nie będzie domagał się kolejnego biegłego.

W wyniku głosowania 8 głosami ,, za ”,( radni : Krzysztof Możejko , Tomasz Jazowski , Tomasz Wojciechowski, Leszek Stróżyk, Kazimierz Rachowiecki, Jarosław Florczak ,Adam Pajda, Włodzimierz Paluch),

przy 12 ,, przeciw ” ,( radni : Krzysztof Molasy, Rafał Kuśmierek, Tomasz Tkacz, Grzegorz Raganowicz, Stanisław Janczak, Andrzej Tomasz Owczarek, Marek Pyziak, Marta Masyk, Norbert Warchoł, Władysław Kroczak, Zbigniew Dragan, Józef Gajda,

przy obecności 20 radnych (nieobecny na sesji był radny Kamil Wojciechowski ) wniosek o powołanie biegłego nie został przyjęty.

Gdy okazało się , że radni koalicyjni wraz z Burmistrzem są przeciw powołaniu niezależnego rzeczoznawcy do oceny przeprowadzonej inwestycji, to Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej Bielawy skierował pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pismo z dnia 14 września2017r. stanowiło wniosek o dokonanie kontroli inwestycji jaka została zrealizowana na terenie Ośrodka wypoczynkowego Sudety w Bielawie ( modernizacja pomostu prowadzącego na wyspę). W piśmie wskazano, że zadanie to było realizowane bez przeprowadzenia postępowania przetargowego w trzech etapach ( tak by nie przekroczyć w każdym z nich kwoty 30.000 euro ).

18 września 2017 roku komisja rewizyjna Rady Miejskiej Bielawy przyjęła protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 19 czerwca 2017r. i 3 lipca 2017r., dotyczącej remontu pomostu łączącego wyspę na OW Sudety oraz budowy basenu kąpielowego.

W protokole jest, między innymi zapis :

Komisja ustaliła, że w sprawie remontu pomostu na wyspę na OW Sudety doszło do wielu niezrozumiałych działań.

Wykonano remont obiektu mostowego bez posiadanej dokumentacji technicznej . Nie przedstawiono protokołu konieczności remontu mola. Brak dokumentacji kosztorysowej zatwierdzonej przez przedstawiciela Gminy. Kalkulację kosztów wykonał biegły, który przed rozpoczęciem prac dokonał wyceny kosztów remontu, ale nie wykazał w ogóle pisemnej kalkulacji kosztów zarówno w roku 2016 jak i 2017.Według wykonanej kalkulacji, jako biegły, wykazał, że koszt remontu wyniósł około 300 000 zł.

Zachodzi pytanie, dlaczego remont został podzielony na dwie części, a nie ogłoszono przetargu na wykonanie remontu całego pomostu ?

Dużo do zastanowienia daje zakres prac objętych umową. Miał nastąpić demontaż i montaż lamp, nie ma żadnej dokumentacji potwierdzającej ten fakt.

Lampy są nie zdemontowane, nie przedłożono protokołu pomiarów skuteczności zerowania słupów oświetleniowych. Cena m3 drewna wykorzystanego do remontu jest bardzo duża w przedstawionej kalkulacji, a wynosi około 2000 zł.

Niektóre zamienione elementy wykorzystano ponownie, dotyczy to desek czy legarów, które nie są dobrej jakości i sposób ich zamocowania nie daje gwarancji bezpiecznego użytkowania, ze względu na odstające deski wraz z gwoździami.

W czasie kontroli widać było nie zaimpregnowany i spróchniały legar, zwisające kable energetyczne zasilające lampy, nie zamocowane ponownie.

Komisja rewizyjna w protokole z przeprowadzonej kontroli remontu pomostu łączącego wyspę na OW Sudety zawarła również wnioski z kontroli.

Wnioskowała o przedłożenie komisji dokumentacji : dokumentu dotyczącego powołania biegłego do wykonania kalkulacji kosztów pomostu na wyspę, umowy z biegłym, rachunku biegłego za wykonanie kalkulacji, potwierdzenia, że osoba wykonująca kalkulację ma uprawnienia rzeczoznawcy mostowego. Wnioskowano również o przedłożenie do wglądu książki obiektu, przedłożenie kserokopii dokumentów dotyczących przeprowadzonego przez pana Zbigniewa Guzego wewnętrznego audytu.

Ponadto komisja rewizyjna zaleciła, między innymi :

– powołanie niezależnego biegłego z uprawnieniami mostowymi z listy wojewody spoza Powiatu Dzierżoniowskiego do wykonania dokładnej kalkulacji kosztów remontu pomostu na wyspę OW Sudety, wykonania zewnętrznego audytu procedury elektronicznego obiegu dokumentów dotyczących tej inwestycji, wykonania pełnej dokumentacji technicznej obiektu mostowego.

Treść odpowiedzi Burmistrza Bielawy Piotra Łyżwy na wnioski pokontrolne z przeprowadzonej kontroli modernizacji pomostu na Ośrodku Wypoczynkowym Sudety, odpowiedzi Burmistrza na pozostałe wnioski radnych Rady Miejskiej Bielawy dotyczące modernizacji mola przedstawię w kolejnym felietonie.

Adam Pajda

Dodaj komentarz

3 komentarzy do "Panie Adamie , co słychać w Polityce?"

avatar
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Anonimowo
Gość

Ktoś to czyta w ogóle? Łapka w górę 🙂

TA
Gość
Dużo wątków, dużo trzeba by prostować, nieco stronniczy materiał i bardzo nieprecyzyjny. Biegłym się bywa w okresie powołania przez konkretnego sędziego do konkretnej sprawy. Pomiędzy sprawami biegłym się nie jest. Lista biegłych jest publikowana przez prezesów sądów okręgowych. Nie ma czegoś takiego jak biegły poza daną sprawą sądową. Biegły nie jest uprawniony do posługiwania się tytułem biegłego poza sądem. Teoretycznie może nawet nie mieć uprawnień. Lista: http://www.swidnica.so.gov.pl/bindata/documents/DOC672ea901530430795da7e8f286fd3c82.pdf Są rzeczoznawcy z listy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, którzy biegłymi nie są, natomiast posiadają uprawnienia i mogą taki pomost badać: https://www.dos.piib.org.pl/lista-rzeczoznawcow-specjalnosc-konstrukcyjna Proszę się douczyć i poprawnie pisać. Oczywiście ci rzeczoznawcy z listy… Czytaj więcej »
Anonimowo
Gość

Pan Adam pisze do plebsu, który i tak połowy rzeczy nie rozumie, poza: burmistrz jest beee, trzeba go obalić, tylko SLD!
Robi propagandę przedwyborczą, a gdy ktoś próbuje podważyć jego „mądrości” podnosi swój słaby stan zdrowia, żeby już nikt nie próbował go zasmucać, bo jeszcze mu zaszkodzi. Wydanie papierowe trafia niestety do plebsu, a tam nawet nie ma jak podważyć jego argumentów, bo nie ma opcji: „dodaj komentarz”. I o to chodzi, pan Janusz z panią Grażyną dorwą gazecinę i łykną to jak miodzio i zagłosują na Adasia.