Strona główna Bielawa Panie Adamie , co słychać w Polityce?

Panie Adamie , co słychać w Polityce?

0
PODZIEL SIĘ

,,Pic na wodę – fotomontaż .” Czy tak należy interpretować odpowiedzi Burmistrza Bielawy Piotra Łyżwy na wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej i wnioski radnych z przeprowadzonej kontroli modernizacji pomostu prowadzącego na wyspę na Ośrodku Wypoczynkowym ,, Sudety ” w Bielawie ?

Stało się tak jak przewidywałem – w sprawie modernizacji pomostu prowadzącego na wyspę na Ośrodku Wypoczynkowym ,, Sudety ” w Bielawie jest wiele nieprawidłowości, niezgodnych z prawem działań. W poprzednim felietonie zobowiązałem się, między innymi do przedstawienia Czytelnikom treści odpowiedzi Burmistrza Bielawy Piotra Łyżwy na wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bielawy z przeprowadzonej kontroli modernizacji pomostu na Ośrodku Wypoczynkowym,, Sudety” co niniejszym czynię.

Dla przypomnienia dodam ,że 18 września 2017roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Bielawy przyjęła protokół z przeprowadzonej kontroli dotyczącej remontu pomostu łączącego wyspę na OW,, Sudety ”.

W protokole jest, między innymi zapis : ,,Komisja ustaliła, że szczególnie w sprawie remontu pomostu na wyspę na OW ,,Sudety ” doszło do wielu niezrozumiałych działań.”

Komisja Rewizyjna w protokole przedstawiła szereg podjętych przy remoncie pomostu działań, które budzą wiele niejasności i kontrowersji, podejrzenie naruszenia finansów publicznych.

Szczegółowy zakres ustaleń Komisji Rewizyjnej przytoczyłem w poprzednim felietonie DDZ24.EU w wydaniu nr 23 (45) z dnia 17.11.2017r.

Warto jednak przypomnieć wnioski, jakie zawarła w protokole Komisja Rewizyjna. Wnioskowała o przedłożenie Komisji Rewizyjnej następującej dokumentacji :

– dokumentu dotyczącego powołania biegłego do wykonania kalkulacji kosztów pomostu na wyspę, – umowy z biegłym, – rachunku biegłego za wykonanie kalkulacji, – potwierdzenia, że osoba wykonująca kalkulację ma uprawnienia rzeczoznawcy mostowego,

– kserokopii dokumentów dotyczących przeprowadzonego audytu, wewnętrznego, – książki obiektu ( do wglądu ).

Ponadto Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Bielawy zaleciła, między innymi :

– powołanie niezależnego biegłego z uprawnieniami mostowymi z listy wojewody spoza Powiatu Dzierżoniowskiego do wykonania dokładnej kalkulacji kosztów remontu pomostu na wyspę OW,, Sudety”, – wykonania zewnętrznego audytu procedury elektronicznego obiegu dokumentów dotyczących tej inwestycji, – wykonania pełnej dokumentacji technicznej obiektu mostowego.

Komisja Rewizyjna po przekazaniu protokołu Burmistrzowi Miasta otrzymała 9.10.2017 roku odpowiedź podpisaną przez zastępcę Burmistrza – Witolda Runowicza o następującej treści :

,,Uprzejmie informuję, że wszystkie procedury i dokumenty dotyczące postępowania na pomost zostały przeprowadzone i podpisane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Opinia biegłego rzeczoznawcy po wykonaniu modernizacji pomostu została wykonana na prośbę grupy radnych. W związku z wystąpieniem kilku wątpliwości, możemy zapewnić szanowną komisję, że w przypadku realizacji podobnego typu inwestycji na terenie miasta, pomimo że nie ma takiego obowiązku, urząd miasta będzie przygotowywał przedmiar robót przed przystąpieniem do prac. ”

Po otrzymaniu tej odpowiedzi członek Komisji Rewizyjnej – radny Jarosław Florczak 16.10.2017 roku wystąpił do Burmistrza z wnioskiem o udzielenie informacji w sprawie udzielonej przez Burmistrza Bielawy odpowiedzi na wnioski pokontrolne z kontroli zadania modernizacji pomostu na wyspę na OW ,,Sudety ” w Bielawie. Oto treść wniosku : ,,W odpowiedzi Burmistrza Bielawy z dnia 9 października 2017r. na wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej dotyczącej inwestycji na OW,, Sudety ’’, widnieje adnotacja, że opinia biegłego rzeczoznawcy, po zakończeniu modernizacji pomostu na wyspę, została wykonana na prośbę grupy radnych.

W związku z tym wnoszę o udzielenie następujących informacji :

– kiedy i iluosobowa grupa radnych poprosiła o wykonanie opinii biegłego ? – czy pismo grupy radnych wpłynęło do Biura Rady czy bezpośrednio do Burmistrza ? – kto w związku z tym zlecił wykonanie opinii i na podstawie jakiego dokumentu? – kto odpowiadał za zlecenie i kto był bezpośrednim odbiorcą opinii ? – kto dokonywał rozliczenia z biegłym ? – kto i kiedy podjął decyzję o przedłożeniu Komisji Rewizyjnej opinii biegłego, wykonanej, na wniosek grupy radnych, jako dokumentu władzy wykonawczej, uznając ją istotnym dokumentem do kontroli, kiedy to Rada Miejska sama wycofała wniosek o powołanie biegłego ?”

W odpowiedzi na wniosek radnego Jarosława Florczaka 31 października 2017roku zastępca burmistrza Witold Runowicz udzielił informacji o następującej treści :

– w okresie letnim kilkuosobowa grupa radnych poprosiła o wykonanie opinii biegłego, – w sprawie wykonania opinii nie wpłynęło żadne pismo, – wykonanie opinii zlecił zastępca Burmistrza – Witold Runowicz w formie ustnej, – za zlecenie odpowiadał zastępca Burmistrza, który był bezpośrednim odbiorcą opinii, – nie było dodatkowego rozliczenia z biegłym, ponieważ biegły sporządził opinię w ramach obowiązującej go umowy z Gminą. Gmina w związku z tym nie poniosła dodatkowych kosztów. – decyzję o przedłożeniu ww. opinii Komisji Rewizyjnej podjął zastępca Burmistrza – Witold Runowicz na wniosek kilkuosobowej grupy radnych.

Po zapoznaniu się z odpowiedzią Burmistrza Bielawy z dnia 31 października 2017r. radny Jarosław Florczak 2 listopada 2017r. przedłożył wniosek o udzielenie dodatkowych informacji w sprawie kontroli zadania modernizacji pomostu na wyspę na OW,, Sudety”.

Wnioskował o : – podanie nazwisk radnych, którzy tworzyli tą kilkuosobową grupę, – przekazanie kopii obowiązującej umowy biegłego z Gminą , na podstawie której sporządził opinię, – kopię opinii z informacjami: do jakiej dokumentacji została dołączona, pod jakim numerem widnieje i kiedy została wprowadzona w obieg dokumentów Gminy, – kopię wniosku kilkuosobowej grupy radnych do burmistrza o wprowadzenie tej opinii jako dokumentu uzupełniającego, do kontroli inwestycji na OW ,,Sudety”.

Radny Jarosław Florczak będący członkiem komisji rewizyjnej wnioskował również o udzielenie przez Radcę Prawnego opinii w tematach :

– ,, czy dokument powstały na podstawie ustnej prośby radnych, powstały bez pisemnego zarządzenia Burmistrza, nie posiadający daty powstania, wprowadzony do kontroli na wniosek kilkuosobowej grupy radnych nie będących członkami komisji rewizyjnej, może być istotnym dokumentem podlegającym kontroli przez Komisję Rewizyjną, w przypadku kiedy sami radni Komisji Rewizyjnej sprzeciwiają się powstaniu takiego dokumentu? Jaki jest status prawny takiego dokumentu ? – czy radni będący członkami Komisji Rewizyjnej, poza oficjalnymi czynnościami kontrolnymi i bez wiedzy innych członków komisji, mogą zgłaszać do Burmistrza ustne prośby o wykonanie dodatkowych opinii dotyczących kontroli i anonimowo wprowadzać dokument do przedmiotowej kontroli bez wiedzy innych członków Komisji Rewizyjnej ”?

Należy podkreślić, że mieszkańcy Bielawy bardzo żywo interesują się tematem modernizacji prowadzącego na wyspę pomostu, zwracają uwagę nam radnym, że źle został wykonany remont mola i proszą, aby nie zwalniać tempa prac związanych z wyjaśnieniem tej bulwersującej sprawy. Twierdzą ,że nie może w tej sprawie zapanować zmowa milczenia ,tak jak niektórzy czynią, by zapomnieć już o całej sprawie.

Mieszkańcy Bielawy zastanawiają, się dlaczego tak dużo pieniędzy wydano z kasy miejskiej na modernizację mola w stosunku do zakresu wykonanych prac.

Potwierdzeniem zainteresowania tym tematem jest, między innymi wniosek złożony na piśmie 13 Listopada 2017 roku do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bielawy przez Bielawski Ruch Obywatelski o przywrócenie kontroli inwestycji pomostu na OW ,, Sudety ” :

,, W ramach dostępu do informacji publicznej w otrzymanych dokumentach dotyczących remontu pomostu na wyspę OW,, Sudety ” oraz po zapoznaniu się z protokołem pokontrolnym zauważono ,że Komisja Rewizyjna nie odniosła się do dokumentu, w którym określona jest szacunkowa wartość zamówienia. Pierwotnie była to kwota 50 000,00 pln netto/ brutto, jednak w dokumencie tym wyraźnie widać, że ktoś dokonał ręcznych poprawek w wartości kwoty: dopisano cyfrę jeden, która zmieniła wartość zamówienia na 150 000,00 pln netto/brutto i skreślono netto, ponadto zmian tych nikt nie parafował ”. I na tym dokumencie Bielawski Ruch Obywatelski w piśmie skierowanym do Komisji Rewizyjnej proponuje oprzeć ponowną kontrolę ”.

Szukając odpowiedzi na pytanie, do jakich to właściwie niezrozumiałych działań doszło, które budzą tak wiele emocji, niejasności czy kontrowersji przy remoncie pomostu. Można wnioskować, że były to zaplanowane działania, wynikające z przekonania, że jakoś to będzie i nikt nie odważy się dochodzić prawdy, a w najgorszej sytuacji , gdyby ujawnione zostały nieprawidłowości i niegospodarność, to i tak nikomu włos z głowy nie spadnie, a sprawę załatwi się po cichu i wszystko z czasem powoli się ułoży.

Warto jednak przypomnieć niektóre zdarzenia mające związek z tą sprawą:

– nie przedstawiono protokołu konieczności remontu mola, – brak dokumentacji kosztorysowej zatwierdzonej przez przedstawiciela Gminy, – kalkulację kosztów wykonał biegły wskazany przez Burmistrza, który przed rozpoczęciem prac dokonał wyceny kosztów remontu, nie wykonał w ogóle pisemnej kalkulacji kosztów w 2016 i 2017 roku , – osoba, która przygotowała kosztorys ,była jednocześnie biegłym przy ocenie inwestycji, – zadanie zostało zrealizowane bez przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie remontu całego pomostu, a remont został podzielony na dwie części, – wykonano remont obiektu mostowego bez posiadanej dokumentacji technicznej, czyli bez podstawowej wiedzy technicznej, – brak dokumentacji potwierdzającej zakres prac objętych umową, – stwierdzono zamianę elementów i wykorzystanie ponowne desek ,legarów a w przedstawionej kalkulacji cena m3 drewna do remontu była bardzo duża i wynosiła około 2000 zł, – stwierdzono w trakcie kontroli, że wykonany remont wcale nie gwarantuje bezpiecznego używania mola.

Zastanawiające jest również, dlaczego :

– zdecydowano się na ustalenie innego terminu sesji nadzwyczajnej innego niż proponowali wnioskodawcy w sprawie powołania biegłego ? – komu zależało na tym, aby nie było quorum na sesji nadzwyczajnej 10 lipca 2017r? – po co odwleczono w czasie głosowanie za powołaniem bez zbędnej zwłoki biegłego?. Czy chciano spowodować zamieszanie w sprawie, aby dać dodatkowy czas w terminie letnim na poprawę jakości prac i zwiększenie ich zakresu przy modernizacji pomostu ?

– komu zależało na tym, aby nie powoływać biegłego z listy Wojewody Dolnośląskiego, spoza powiatu dzierżoniowskiego, tak jak proponowali wnioskodawcy ?

Jakiej treści została udzielona odpowiedź Bielawskiemu Ruchowi Obywatelskiemu w sprawie przywrócenia kontroli inwestycji pomostu na OW ,,Sudety ”? Jaką odpowiedź od Burmistrza Miasta na wnioski złożone 2 Listopada 2017 roku otrzymał radny Jarosław Florczak – członek Komisji Rewizyjnej, przedstawię w następnym felietonie.

Uważam, że sprawę remontu mola na Jeziorze Bielawskim trzeba wyjaśnić uczciwie do końca. Nie można już dłużej tolerować ignorancji, lekceważenia tematu, ukrywania prawdy, ze strony Burmistrza Miasta lub jego zastępcy. Chodzi przecież o przestrzeganie elementarnych zasad gospodarności w wydawaniu naszych publicznych pieniędzy z kasy miejskiej Bielawy.

Czy doczekamy się pełnego wyjaśnienia tej oburzającej sprawy, potwierdzenia, że przy modernizacji mola wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa ? Pożyjemy , zobaczymy.

Adam Pajda

 

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar
  Subscribe  
Powiadom o