Strona główna Bielawa Panie Adamie, co słychać w Polityce?

Panie Adamie, co słychać w Polityce?

1
PODZIEL SIĘ

Na prośbę Moich Czytelników, którzy nie mieli możliwości z różnych przyczyn zapoznać się z moimi wcześniejszymi felietonami, w których opisywałem sprawy związane z funkcjonowaniem mojego miasta Bielawy w roku 2017, w ogólnym zarysie powrócę do tych tematów.

Pragnę przypomnieć, że dla mnie inspiracją wyboru tematyki do felietonów są codzienne rozmowy z ludźmi. Ludzie traktują moje felietony jako obiektywne źródło informacji z pierwszej ręki. Jako radny Bielawy w/w tematy znam od przysłowiowej ,,podszewki ’’. Nic dziwnego, w Radzie Miejskiej jestem od 15 lat.

Znajomi proszą mnie, abym pisał felietony na te tematy z życia miasta, o których nigdy nie przeczytają w ,,Wiadomościach Bielawskich ’’- informatorze samorządu bielawskiego. Od dłuższego już czasu tych tematów jest coraz to więcej, zaczynając od niegospodarności, a kończąc na wyrządzaniu krzywdy mieszkańcom Bielawy ze strony władz miasta.

Nadmieniam, że w Radzie Miejskiej działam w klubie radnych ,,Ponad Podziałami. ’’

Przypomnę więc ogólne działania, jakie w 2017r podjął klub radnych

,, Ponad Podziałami ’’ Rady Miejskiej Bielawy, w skład którego wchodzą radni ; Tomasz Wojciechowski, Leszek Stróżyk, Tomasz Jazowski, Adam Pajda.

Na sesji Rady Miejskiej Bielawy głosowaliśmy przeciw przyjęciu budżetu na 2017 rok. Nie mogliśmy udzielić poparcia budżetowi na 2017, ponieważ min. uznaliśmy, że budżet ten zahamuje rozwój miasta. Zaplanowano zerowy poziom pozyskiwania środków zewnętrznych na 2017 rok, gwałtowny wzrost zadłużenia w wyniku emisji obligacji, inwestycje kapitałochłonne nie przynoszące dochodów, konieczność finansowania inwestycji drogowych w 2017 roku ze środków własnych w związku z fatalnym przygotowaniem wniosków na tzw.,, schetynówki”.

Wskazaliśmy na przykłady nieudolności w zakresie finansowania termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr4 z Oddziałami Integracyjnymi, przebudowy dróg gminnych, poprawy efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych, zadaszenia targowiska, inwestycji w oświacie. Przy realizacji zadań inwestycyjnych nie przewidziano pozyskiwania żadnych środków pieniężnych z zewnątrz itp.

Zgłoszone propozycje naszego klubu ,, Ponad Podziałami ’’ do budżetu gminy na rok 2016 i 2017 nie zostały uwzględnione. Władze naszego miasta dały nam do zrozumienia, że nie zależy im aby uzyskać poparcie opozycji dla budżetu, że władza wie najlepiej, co dla mieszkańców miasta jest najlepsze, więc nie widzą potrzeby współpracy i dialogu z opozycją w sprawie uchwalenia budżetu.

Jako klub uważamy, że przed przedłożeniem budżety na dany rok, jak również przed podejmowaniem ważnych decyzji związanych z funkcjonowaniem miasta, należy jednak rozmawiać z ludźmi, słuchać ich, zasięgać ich opinii, i dopiero wtedy, zastanowić się, w jakim kierunku rozwijać miasto, jakie zatrudnić osoby w urzędzie miasta, aby umiały pozyskać potrzebne środki pieniężne krajowe i z Unii Europejskiej.

Jako opozycja w Radzie Miejskiej zawsze głosowaliśmy za tymi uchwałami podejmowanymi na sesjach, które miały wpływ na poprawę życia mieszkańców, popieraliśmy inicjatywy w tym zakresie proponowane przez burmistrza.

A burmistrz miasta Piotr Łyżwa nie chce, nie potrafi, lub nie przywiązuje znaczenia do współpracy na rzecz Bielawy i jej mieszkańców. Nie rozumie tego, że od początku kadencji otrzymał od opozycji dużo czasu na pracę w spokoju, a mimo danego mu czasu nie umie go wykorzystać, w sposób należyty dla dobra naszego miasta i jego rozwoju. Nie liczy się też z żadnymi istotnymi sugestiami, pomysłami, propozycjami w tym zakresie. Nie ma odwagi podjąć konkretnych wyzwań , pójść do przodu.

Minęła już połowa bielawskiego samorządu, dlatego zachęcałem do lektury porównawczej, wyciągnięcia wniosków. Co udało się dokonać, a czego nie udało się dokonać w obecnej kadencji samorządowej. Urząd Miasta w Bielawie przygotował

materiał i opublikował go w Wiadomościach Bielawskich w numerze 22., z dnia

16 grudnia – 15 stycznia 2017r pod tytułem :

,, Bielawa rozwija się – turystyka, gospodarka, inwestycje’’, który stanowi podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionych miesięcy w obecnej kadencji nowego samorządu. Dzięki opublikowaniu tego materiału mamy możliwość porównania, ile inwestycji w obecnej kadencji zostało już ukończonych, a które należy to podkreślić zostały rozpoczęte przez poprzedniego burmistrza Ryszarda Dźwiniela.

Ile inwestycji o jakim znaczeniu zostało zrealizowanych w obecnej kadencji ?

Nietrudno policzyć, ocenić czy Bielawa się rozwija? Czy obecne władze miasta naprawdę działają na rzecz rozwoju, promocji Bielawy, jej mieszkańców?

Odpowiedzi na te pytania pozostawiam ocenie Wam Drodzy Czytelnicy.

Przypominałem jedynie w moich felietonach, że nie ma i nie będzie zgody klubu radnych ,, Ponad Podziałami ’’ na prowadzenie krótkowzrocznej polityki w mieście, na mierne zaangażowanie władzy w jego rozwój.

Nie przechodzimy obojętnie jako klub radnych wobec tego, co się dzieje w Bielawie. W sprawach ważnych złożyliśmy na piśmie w czasie obecnie trwającej kadencji ponad 150 interpelacji, zapytań, wniosków do burmistrza Piotra Łyżwy.

Ich treść szczegółowo opisałem w poprzednich moich felietonach.

Angażując się w proces rozwiązywania istotnych problemów dla mieszkańców miasta, zadawaliśmy wiele pytań na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej i na sesjach.

Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na celu pomóc władzy w działaniach na rzecz lepszego funkcjonowaniu miasta.

Wskazujemy na te elementy, które wymagają polepszenia, usprawnienia.

Są to przecież propozycje, uwagi od mieszkańców. Bo kto lepiej od mieszkańców Bielawy wie, co usprawnia im życie w mieście, a co je utrudnia.

Nie zrażamy się tym, że odpowiedzi na nasze interpelacje, wnioski czy pytania są często mało konkretne, my dalej drążymy podjęte tematy aż do ich zakończenia, ponieważ spełniamy służebną rolę wobec naszych wyborców, dla dobra naszego miasta, dla ich dobra.

Podkreśliłem w jednym z felietonów, że są jeszcze w Bielawie osoby, które od wielu lat dobrze służą naszemu miastu, troszczą się o jego rozwój i funkcjonowanie, bez względu na to, kto sprawuje lub sprawował władze w mieście.

Te osoby służą cennymi radami, pomocą. Warto się z nimi liczyć.

Zachęcałem na przykład i dzisiaj również zachęcam, do tego, aby w dalszym ciągu czytać blog pana Bolesława Stawickiego. Polecam blog szczególnie tym osobom, które jeszcze go nie czytały. Polecam władzom miasta, aby zdobyły się na odwagę, by go czytać, ze zrozumieniem. Marzy mi się by zawarte na blogu propozycje, uwagi, wnioski, co należy zmienić, poprawić, usprawnić, i co należy wprowadzić do funkcjonowania naszego miasta, zostały w tej kadencji zrealizowane. Przecież chodzi o to, aby mieszkańcom Bielawy na co dzień żyło się lepiej. Zdaję sobie jednak sprawę z tego że pomarzyć przecież zawsze sobie mogę, a czy moje marzenia sprawdzą się za panowania obecnej władzy w mieście. Oj, wątpię.

Na temat spraw dotyczących Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. w Bielawie napisałem trzy felietony. Opisałem przebieg obywatelskiej akcji mieszkańców Bielawy, której organizatorem był Obywatelski Komitet Mieszkańców

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bielawie. Akcja odbyła się w 7 kwietnia 2017r, na parkingu Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie przy klubie ,,Sowa’’,

na tle bilbordu ,, Zygmunt Kaczmarski musi odejść .’’

Akcja dotyczyła funkcjonowania i warunków życia w zasobach TBS Bielawa.

W czasie akcji ludzie mówili, jak im się żyje w TBS, stwierdzając że nie mogą już dłużej być obojętnymi na to wszystko, co dzieje się źle. Ich zdaniem zostały już przekroczone jakiekolwiek zasady. Chcą wreszcie współdecydować, mieć prawo i wpływ na wygląd swoich bloków, o które nikt nie dba. Podawano wiele przykładów dokonywanych drobnych napraw i remontów w czynie społecznym, gdy mieszkańcy nie mogli doprosić się o ich wykonanie.

Jako przykład dobrego zarządzania i dbania o swoje zasoby i terenów przyległych wskazywali Spółdzielnię Mieszkaniową w Bielawie. Zadawano pytania dlaczego TBS nie wzoruje się na działaniach podejmowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową, na dobrych rozwiązaniach. Czy nie chce, nie umie czy nie potrafi ?

A może nikomu nie zależy na tym, aby przenieść je do TBS. Wiele krytycznych uwag skierowanych było pod adresem pana prezesa TBS Zygmunta Kaczmarskiego. Zarzucano mu nie tylko brak przestrzegania podstawowych elementarnych zasad dobrego zachowania się, braku umiejętności kulturalnego zwracania się z do mieszkańców TBS, ale przede wszystkim – brak dbałości o zasoby TBS.

A jak powinien zachowywać się pan prezes TBS, jak powinien dbać o swoje zasoby i jak nimi zarządzać, jaką prezentować postawę w reagowaniu na zgłaszane przez mieszkańców sprawy i problemy – uczestnicy akcji proponowali, aby udał się na naukę lub na staż do prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie – pana Tadeusza Derenowskiego.

Bo nastał już czas, aby pan Kaczmarski wreszcie zrozumiał, kto jest dla kogo – prezes dla mieszkańców TBS, czy mieszkańcy TBS dla prezesa.

Zorganizowana akcja przerodziła się w manifestację nie tylko przeciw odwołaniu prezesa TBS, ale również przeciw prowadzonej przez władze polityce.

Ludzie mieli wielki żal do władz miasta o to, że mimo zebranych ponad 600 podpisów za pozostawieniem sklepu ,, Oleńka ’’ zdecydowano o likwidacji sklepu.

W ogóle nie wzięto pod uwagę istotnych argumentów przemawiających za pozostawieniem sklepu, nie podano planów dotyczących zabudowy terenu po jego wyburzeniu. Dla wielu starszych ludzi jest to najbliższe miejsce, gdzie mogą dokonać zakupu żywności. Pozostawi się wiele rodzin zatrudnionych w sklepach bez źródła dochodu, w tym kobietę samotnie wychowującą dzieci.

Obok sklepu ,, Oleńka ’’, znajdował się sklep odzieżowy.

Został wyburzony, ponieważ właścicielce nakazano płacić miesięcznie czynsz zwiększony o 100%. Finansowo nie była ona w stanie opłacić tak wysokiego czynszu nałożonego przez TBS, zmuszona została powiększyć grono osób bezrobotnych w Bielawie.

Zachodzi pytanie, jak mogło do takiej sytuacji dojść w Bielawie, gdzie obecny burmistrz miasta Piotr Łyżwa w swoim programie wyborczym przedstawił wizję przyszłości i program rozwoju Bielawy. Zapewniał nas, że realizacja jego programu umożliwi i poprawi życie mieszkańców Bielawy i da wszystkim szansę na lepsze jutro.

Od dłuższego czasu mieszkańcy naszego miasta zwracają uwagę radnym, że według nich źle został wykonany remont mola na Jeziorze Bielawskim i proszą aby zająć się tym tematem. Radni zajęli się tą sprawą i 28 .08.2017r odbędzie dalsza część sesji nadzwyczajnej, gdzie dojdzie do głosowania nad wnioskiem komisji rewizyjnej o treści : ,, Powołanie bez zbędnej zwłoki biegłego do przeprowadzenia kalkulacji zrealizowanych prac całości inwestycji pod nazwą ,, Modernizacja pomostu prowadzącego na wyspę Ośrodka Wypoczynkowego Sudety .’’

Moim zadaniem nie jest osądzanie, gdzie leży prawda. Staram się unikać odpowiedzi na pytanie, po czyjej ona jest stronie. Bo ja naprawdę tego nie wiem. Zawsze istnieje spór, kto ma rozstrzygnąć ten dylemat, gdzie właściwie prawda się znajduje? Zostawiam szukanie odpowiedzi na to pytanie moim czytelnikom.

Sugeruję jedynie, że każda ze stron uważa, że to właśnie ona ma, oczywiste według siebie, niezbite argumenty i je na swój sposób przedstawia.

Kto więc właściwie ma rozstrzygnąć o tym, kto ma rację ? I kto ma udzielić prawidłowej odpowiedzi, jak być powinno.

Wydaje mi się, że o tym zdecydują mieszkańcy Bielawy, w wyborach samorządowych w 2018 r.

Odrębne zdanie każdego człowieka szanuję, bo każdy z nas inaczej spostrzega rzeczywistość. W swoich felietonach piszę prawdę, tak jak ją spostrzegam z mojego punku widzenia i przez pryzmat mojej wrażliwości, czy się to komuś podoba, czy też nie.

Staram się być wiarygodny w swoich felietonach, taki staram się być na co dzień w życiu. Dlatego też, pisząc felietony, opieram się na faktach, a z faktami nie powinno się walczyć, chyba że ma się naturę, mentalność i przekonania takie, jakie ma na dzisiaj PiS.

Adam Pajda

Dodaj komentarz

1 Komentarz do "Panie Adamie, co słychać w Polityce?"

avatar
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Anonimowo
Gość

rzeczywistość się postrzega, a nie spostrzega