Strona główna Bielawa Panie Adamie, co słychać w Polityce?

Panie Adamie, co słychać w Polityce?

0
PODZIEL SIĘ

28 czerwca 2017 r. odbyła się 37. Sesja Rady Miejskiej Bielawy. W głosowaniu 11 głosami ,,za ’’ Rada Miejska podjęła uchwalę w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Bielawa za 2016 rok.

Byłoby nie na miejscu nie postawić pytania, dlaczego Burmistrz Piotr Łyżwa otrzymał w głosowaniu absolutoryjnym tak małą ilość głosów, najmniej w okresie trwającej kadencji, tj. w latach 2015-2017.

Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, należy przypomnieć o zdarzeniach, jakie miały miejsce od momentu ogłoszenia wyników wyborczych w 2014 roku, do dzisiaj.

Podział 21 mandatów radnych w wyborach samorządowych w 2014 roku przedstawiał się następująco : Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Dźwiniela uzyskał 10 mandatów, radnymi zostali wybrani : Andrzej Tomasz Owczarek ,Tomasz Wojciechowski, Adam Pajda, Marek Pyziak, Tomasz Jazowski, Marta Masyk, Norbert Warchoł, Kazimierz Rachowiecki, Józef Gajda, Stanisław Jańczak.

Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Łyżwy Porozumienie dla Bielawy uzyskał 7 mandatów, radnymi zostali wybrani : Krzysztof Molasy ,Grzegorz Raganowicz , Tomasz Tkacz, Rafał Kuśmierek, Zbigniew Dragan, Włodzimierz Paluch, Krzysztof Możejko.

Komitet Wyborczy Wyborców Ponadpartyjne Forum Samorządowe zdobył 3 mandaty, radnymi zostali wybrani : Władysław Kroczak, Jarosław Florczak, Leszek Stróżyk. Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Obywatelska zdobył 1 mandat, radnym wybrany został Kamil Wojciechowski.

Po ogłoszeniu wyników wyborów w wyborach samorządowych 2014 roku przystąpiono do utworzenia Klubów Radnych i tak :

 

Klub Radnych ,, Porozumienie dla Bielawy Piotra Łyżwy’’ utworzono 5 grudnia 2014 r. w składzie : Krzysztof Molasy, Rafał Kuśmierek, Zbigniew Dragan, Włodzimierz Paluch, Grzegorz Raganowicz, Tomasz Tkacz, Krzysztof Możejko.

Klub Radnych ,, Ponad Podziałami ’’ utworzono w 13 grudnia 2014 r. w składzie: Tomasz Wojciechowski, Adam Pajda, Leszek Stróżyk, Tomasz Jazowski, Stanisław Jańczak, Kazimierz Rachowiecki.

Klub Radnych ,, Klub Radnych Niezależnych’’ utworzono 13 grudnia 2014 r. w składzie: Marta Masyk, Andrzej Tomasz Owczarek, Norbert Warchoł, Józef Gajda, Marek Pyziak.

Klub Radnych ,,Ponadpartyjne Forum Samorządowe’’ utworzono 16 grudnia 2014 r. w składzie: Władysław Kroczak, Jarosław Florczak, Kamil Wojciechowski.

Każdy z 21 wybranych radnych należał do jednego z w/w Klubu Radnych.

Dzisiaj, po dokonanych zmianach osobowych w Klubach Radnych, składy osobowe i nazwy Klubów przedstawiają się następująco :

31.05.2017 r. utworzono Klub Radnych ,, Prawo i Sprawiedliwość ’’ w składzie: Włodzimierz Paluch, Krzysztof Możejko, Kazimierz Rachowiecki, Kamil Wojciechowski.

23.05.2017 r. nastąpiło rozwiązanie Klubu Radnych ,, Ponadpartyjne Forum Samorządowe’’. Radny Władysław Kroczak z dniem 1.08.2017 r. wstępuje do Klubu Radnych ,, Porozumienie dla Bielawy Piotra Łyżwy’’, a Jarosław Florczak nie należy do żadnego klubu radnych.

Klub ,,Klub Radnych Niezależnych’’ liczy obecnie 6 radnych. Są to: Marta Masyk, Andrzej Owczarek, Norbert Warchoł, Józef Gajda, Marek Pyziak, Stanisław Jańczak.

W skład Klubu Radnych ,,Porozumienie dla Bielawy Piotra Łyżwy’’ wchodzi obecnie 6 radnych: Rafał Kuźmierek, Zbigniew Dragan, Krzysztof Molasy, Grzegorz Raganowicz, Tomasz Tkacz, Władysław Kroczak.

Klub Radnych,, Ponad Podziałami ’’ liczy obecnie 4 radnych : Tomasz Wojciechowski , Adam Pajda, Leszek Stróżyk, Tomasz Jazowski.

Pozwoliłem sobie na szczegółowe przypomnienie zaistniałych zdarzeń, gdyż uważam, że miały one decydujący wpływ na udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta na tak mało zadowalającym Burmistrza poziomie.

Absolutorium to bardzo ważna sprawa, bo stanowi specyficzną formę kontroli wykonania budżetu przez burmistrza, jest aktem corocznym, jednorazowym. Absolutorium odnosi się wprawdzie do ścisłego wykonania budżetu miasta za dany rok, a nie odnosi się co do całokształtu działalności burmistrza, ale jest niewątpliwie wyznacznikiem wartości pracy włodarza.

Rada Miejska nie może wykorzystywać absolutorium do oceny działalności Burmistrza. Jeżeli chcielibyśmy dokonać oceny Burmistrza jako opozycja, to musielibyśmy zrobić to poza procedurą absolutoryjną. Negatywna ocena wykonania budżetu umożliwia nieudzielenie absolutorium. Należy zauważyć, że coroczny akt uchwalenia absolutorium oznacza polityczną aprobatę lub jej brak dla działań Burmistrza.

W tym roku za udzieleniem absolutorium dla Burmistrza głosowało 11 radnych, tj. : Krzysztof Molasy, Rafał Kuśmierek, Tomasz Tkacz, Grzegorz Raganowicz, Stanisław Jańczak, Andrzej Owczarek, Marek Pyziak, Marta Masyk, Władysław Kroczak , Zbigniew Dragan, Józef Gajda.

4 radnych głosowało przeciw udzieleniu absolutorium : Jarosław Florczak, Tomasz Wojciechowski, Leszek Stróżyk, Adam Pajda.

4 radnych wstrzymało się od głosu: Krzysztof Możejko, Kazimierz Rachowiecki, Włodzimierz Paluch, Kamil Wojciechowski. 2 radnych nie brało udziału w sesji : Tomasz Jazowski, Norbert Warchoł.

Klub Radnych ,, Ponad Podziałami ’’ Rady Miejskiej Bielawy w sprawie realizacji budżetu gminy Bielawa w 2016 roku przez Burmistrza Bielawy głosował przeciwko udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Negatywnie ocenił realizację zadań inwestycyjnych, takich jak na przykład : termomodernizacja budynków przy ul. Piastowskiej 1 i ul. Wolności 88, modernizacja mola, niskie pozyskiwanie środków unijnych dla budżetu gminy.

Trudno się dziwić, że Klubu Radnych ,, Ponad Podziałami ’’ głosował przeciw udzieleniu absolutorium, gdyż Burmistrz Miasta nie zrobił nic, aby spotkać się z Klubem, wyjaśnić i uzasadnić podejmowane przez siebie decyzje. Nie skorzystał z możliwości zapoznania się z innym punktem widzenia, dotyczącym realizacji budżetu za 2016 r.

W Klubie Radnych „Ponad Podziałami” jest nas tylko 4, co w sposób oczywisty wyznacza granicę naszych wpływów na Burmistrza.

Cóż by takiego się stało, gdyby nas zaproszono do dyskusji nad realizacją budżetu 2016 roku? Burmistrz mógłby nam udowodnić, przekonać nas, że w swoich poczynaniach jednak kierował się zasadami: gospodarności, rzetelności, celowości, oszczędności, legalności. Burmistrz miał możliwość spotkania się, nie zrobił tego. Może brakło chęci, odwagi, albo nie przywiązywał znaczenia do tego, że taki gest należałoby wykonać. Uczynił tak jak uważał, miał przecież to tego prawo.

My z tego powodu nie obrażamy się, jak również nikomu nie skaczemy do oczu, ale wnioski na przyszłość wyciągnęliśmy. Burmistrz być może zapomniał, że udzielenie absolutorium dotyczy tylko i wyłącznie Burmistrza, i wymaga zatwierdzenia przez Radę Miasta realizacji budżetu gminy Bielawa za 2016 rok.

Mimo że absolutorium nie dotyczy zespołu ludzi, z którymi Burmistrz współpracuje na co dzień, w wynikach absolutorium znajdują odzwierciedlenie marne efekty prac całego zespołu.

Dla porównania w roku 2015 jednogłośnie 21 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium, w 2016 za udzieleniem absolutorium dla Burmistrza głosowało 16 radnych, w 2017 roku już tylko 11 radnych .

O czym świadczy stale systematycznie spadające poparcie dla Burmistrza przy udzieleniu absolutorium – z 21 głosów radnych w 2015 roku, do tylko 11 głosów w 2017 roku?

A może nadszedł już czas, aby Burmistrz zastanowił się nad wynikami absolutorium i wziął je pod uwagę. Bo wynik absolutorium pokazuje przecież brak aprobaty dla działań Burmistrza ze strony dość licznej grupy radnych. Czy tak trudno jest to zauważyć i zrozumieć?

Po co dalej iść obraną drogą, przecież Burmistrz ma jeszcze przed sobą ponad rok pełnienia funkcji, jest jeszcze czas, aby zastanowił się, czy nie zawrócić z drogi, którą wybrał. Dokąd ta droga prowadzi, a może prowadzi ona donikąd?

Bo jest to droga interesów grupy osób, która pomogła Burmistrzowi w wyborach samorządowych. Zamiast fachowcami obstawił się ludźmi z klucza partyjnego, powierzając im ważne stanowiska w mieście. Czy wszyscy ludzie, na których Burmistrz postawił, mają właściwe kompetencje zawodowe, cieszą się zaufaniem wśród mieszkańców Bielawy, są autorytetem?

Nie do mnie należy pełna ocena podjętych decyzji w tym zakresie, oceny dokonają wyborcy w wyborach samorządowych w 2018 roku.

W programie wyborczym kandydata na burmistrza Bielawy – Piotra Łyżwy z roku 2014 jest napisane czarno na białym: ,,W realizacji programu planuję oprzeć się na ludziach kompetentnych i doświadczonych, ale równocześnie odpowiedzialnych i wrażliwych na potrzeby innych ’’.

Czy możemy dzisiaj mówić, że pod rządami takich właśnie ludzi znalazło się nasze miasto ? Czy możemy powiedzieć, że nasze miasto się rozwija? Najwyższa już pora, aby podążać drogą służebną wobec obywateli Bielawy. Realizować obietnice przedwyborcze zawarte w programie wyborczym, w którym Piotr Łyżwa – kandydat na burmistrza napisał :

,, Przedstawiam wizję przyszłości i program rozwoju Bielawy, których realizacja umożliwi poprawę życia mieszkańców i da wszystkim szansę na lepsze jutro ’’.

O realizacji obietnic przedwyborczych zawartych w programie wyborczym kandydata na burmistrza Bielawy – Piotra Łyżwy napiszę w kolejnym felietonie.

Z historii jednak należy uczyć się, wyciągać wnioski na przyszłość, aby nie popełniać błędów poprzedników. Wiadomo, że niejeden lokalny polityk, nie realizując swojego programu wyborczego, stracił zaufanie swoich wyborców, którego już nigdy nie odzyskał. Jeżeli ma się ambicje ponownego startu w wyborach samorządowych, czego nikt nikomu nie może zabronić, należy przede wszystkim pamiętać o realizacji obietnic przedwyborczych.

Na bazie zaistniałych faktów, pisząc felietony – jak zawsze w spokoju, bez agresji – nie próbuję manipulować Czytelnikami, upominam się jedynie o prawo Mieszkańca Bielawy do prawdy, do obiektywnej oceny zdarzeń, sytuacji, które mają decydujący wpływ na codzienne życie, codzienny byt. Nie wszyscy wiedzą, co dzieje się w mieście. Nie można żyć w nieświadomości istotnych zdarzeń, być obojętnym wobec tego, co być nie powinno. Niektórym trudno jest zrozumieć, że wszystko to, co opisuję w felietonach naprawdę dzieje się w naszej Bielawie, bo przecież miała być w mieście lepsza zmiana.

Niepewni jutra powinniśmy zastanowić się dziś, dokąd zmierza ten świat, dokąd zmierza ojczyzna, dokąd zmierza nasze miasto. Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie obraz naszego kraju, miasta Bielawy za lat kilkanaście w sytuacji, gdyby ze strony mieszkańców naszego kraju, miasta nie było żadnej reakcji na to, co należy zmienić , ulepszyć , poprawić?

Adam Pajda

 

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar
  Subscribe  
Powiadom o