Strona główna Dzierżoniów Praca w OSiR Dzierżoniów – nabór na stanowisko głównego księgowego

Praca w OSiR Dzierżoniów – nabór na stanowisko głównego księgowego

0
PODZIEL SIĘ

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Na podstawie art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

( Dz. U. z dnia 18.122008r. Nr 223, poz. 1458 ) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z dnia 27.03.2009r. Nr 50, poz. 398 ).

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W DZIERŻONIOWIE

Ogłasza konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

w wymiarze 1/1 etatu

Wymagania niezbędne:

posiadanie obywatelstwa polskiego,

– posiadanie zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw

publicznych,

– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa

przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności

instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko

wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,

– znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy

o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy

o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków,

ubezpieczeń społecznych oraz płacowych,

– biegła obsługa komputera.

Spełnienie jednego z poniższych warunków:

1) ukończenie ekonomicznych studiów magisterskich, ekonomicznych

wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych

studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i

posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

2) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej

i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

3) posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do

usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu

księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Dodatkowe wymagania:

– biegła obsługa programów komputerowych w tym programu

Rewizor Nexo” oraz „Subiekt Nexo” i przesyłu elektronicznego,

– umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra

organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do stałego

podnoszenia swoich kwalifikacji,

– doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowego lub głównego

księgowego w jednostce budżetowej będzie dodatkowym atutem.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

– Sporządzanie, przyjmowanie, obieg, archiwizowanie i kontrola

dokumentów;

– Bieżące , prawidłowe i terminowe prowadzenie księgowości oraz

sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i

sprawozdawczości budżetowo -finansowej;

– Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej jednostki zgodnie z

obowiązującymi zasadami;

– Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków

pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki;

– Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych

przez dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a

w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów

(dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania

inwentaryzacji;

– Dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących

operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zmian;

– Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania

budżetu;

– Dokonywanie kontroli wewnętrznej, nadzorowanie i rozliczanie

inwentaryzacji majątku jednostki, nadzorowanie rozliczania płac i

innych należności pracowniczych;

Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys (CV).
  2. List motywacyjny.
  3. Kserokopia dowodu osobistego
  4. Kserokopie świadectw pracy, potwierdzające wymagany staż (preferowane w zakładzie lub jednostce budżetowej).
  5. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe.
  6. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (zaświadczenia o ukończonych kursach szkoleniach).
  7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe.
  8. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
  9. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
  10. Pisemne oświadczenie o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Dziennik Ustaw z dnia 10 maja 2018 poz.1000

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem:

Konkurs na Głównego Księgowego

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie”

w sekretariacie Ośrodka Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strumykowa 1,

58-200 Dzierżoniów,

Termin składania dokumentów upływa dnia 17.12.2018r. o godz. 14:00,

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Dzierżoniów oraz na tablicy informacyjnej OSiR w Dzierżoniowie i na stronie internetowej www.hotelosir.pl

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty kandydata wybranego, następnie zatrudnionego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Ośrodka przez 1 miesiąc od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Ośrodek nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor OSiR w Dzierżoniowie

mgr Robert Gulka

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o